Nákupní košík

0 položka(y) - 0Kč
Váš nákupní košík je prázdný!
Vítejte, můžete se přihlásit nebo zaregistrovat.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím, který není spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou výslovně upraveny v obchodních podmínkách, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., v účinném znění.

Prodávající (dodavatel)
Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky. Prodávajícím (dodavatelem) a provozovatelem e-shopu www.chcitancovat.cz je Taneční škola Ivy Langerové s.r.o. , se sídlem Skuteckého 1705/3a, Praha 6 - Řepy, 163 00 podnikající na základě živnostenského listu pod IČ: 01539086, spis. zn. C 208191 vedená u Městského soudu v Praze. Prodávající (dodavatel) není plátcem DPH.

Kupující (spotřebitel)
Kupující (spotřebitel) je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci svého výkonu povolání.

Spotřebitelská smlouva
Spotřebitelská smlouva je v tomto případě smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující (spotřebitel) a na druhé straně prodávající (dodavatel). Odeslání objednávky kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Objednávka
Kupující (spotřebitel) potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Objednávku není třeba potvrzovat telefonicky nebo emailem. Na emailovou adresu je kupujícímu zasláno potvrzení o přijetí jeho objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Potvrzená objednávka je závazná. Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky. Kupující má zároveň možnost se s těmito dokumenty seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě dostatečným způsobem upozorňován před vlastním odesláním objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující (spotřebitel) může provedenou objednávku stornovat do 24 hodin od objednání a to na adrese eshop@chcitancovat.cz a v předmětu emailu uvede „STORNO OBJEDNÁVKY", případně telefonicky na čísle 725 725 073. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné. V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Výměna zboží a odstoupení od kupní smlouvy
Pokud si v našem internetovém obchodě vyberete zboží, které Vám doma po vyzkoušení nesedí, nic se neděje - zboží nám vrátíte a my Vám zašleme správnou velikost.!!!Právo Výměny zboží a odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje se na zboží šité na zakázku!!!

Pro rychlejší vyřízení Vaší žádosti o výměnu nás informujte na eshop@chcitancovat.cz. Zboží musí být nenošené a v původním nepoškozeném obalu. Kupující je povinen zboží vrátit na vlastní náklady (nikoliv na dobírku) na výše uvedenou adresu nejlépe v původním obalu, kompletní a nepoškozené. K zásilce je třeba přiložit také veškeré dokumenty a kopii faktury (nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán). Prodávající zašle kupujícímu zaplacené finanční částky do 30 dní od odstoupení od smlouvy dle volby kupujícího na jím uvedené číslo bankovního účtu nebo poštovní poukázkou, či jinak na základě vzájemné dohody (doporučujeme zvolit způsob přímo v odstoupení), Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, které mu vznikli v souvislosti s vrácením zboží. Možnost odstoupení spotřebitele od smlouvy se nevztahuje v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Dle § 616 občanského zákoníku Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nevyzvednutá zásilka
Objednávka kupujícího je závazná. Je-li prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle povahy věci povinen dodat věc na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání. Nepřevezme-li kupující věc v dohodnuté době, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění. Zboží bude znovu odesláno po dohodě s kupujícím a to plně na jeho náklady.

Dodací podmínky a způsob dodání zboží
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) jsou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 45 dnů, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Maximální doba dodání však může činit nejvíce 8 týdnů, v případě nedodržení této lhůty může spotřebitel žádat zrušení smlouvy, a prodávající s tím bude souhlasit.
Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu - daňový doklad.
Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Cena zboží a platební podmínky
Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti a to telefonicky +420602440058 nebo emailem eshop@chcitancovat.cz. Všechny ceny jsou uvedeny v Korunách českých. Slevy, slevové akce, bonusové poukazy a kupóny se nemohou vzájemně kombinovat.

Zboží je možné uhradit následujícími způsoby

 • bankovním převodem - zákazník uhradí částku převodním příkazem na účet č. 2600421713/2010 Fio Banka
 • hotově na recepci Taneční školy Ivy Langerové (divadelní sál) na adrese Senovážné náměstí 23 Praha - Otvírací doba ZDE. Před návštěvou si prosím zkontrolujte termíny možných prázdnin a dalších dnů ve které může být recepce TŠ uzavřena.

Záruční podmínky
Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.
Reklamace a její uplatnění. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se zejména považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele: eshop@chcitancovat.cz
 • telefonicky na tel. č.: 602 440 058
 • doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu (Ing. Marek Šisl, Zelená 14A, Praha 6 Dejvice, 160 00. Je taktéž potřeba uvést, o jaký způsob vyřízení reklamace z výše uvedených možností žádáte (oprava, výměna, odstoupení, sleva).

Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace (uplatněním reklamace se rozumí její doručení prodávajícímu, nedohodnou-li se strany jinak). Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.V případě nedodržení lhůty k vyřízení reklamace a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou (viz výše). O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení prostřednictví mailu o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena).

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečné ustanovení
Kupující je vázán zněním obchodních podmínek a účinných v době odeslání své objednávky. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají platnost účinnost 1. ledna 2013. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.


 • Taneční šaty
 • Taneční sukně

  Taneční sukně

  Taneční sukně
  Taneční sukně značky MI navržené a střižené přesně tak, aby podtrhly krásu těla v pohybu, díky vhodně navrženým kombinacím látky a třásní ukažte na ty správné křivky v pohybu při tanci nejen na latinskou hudbu! Všechny uvedené modely lze sestavit z mnoha barevných součástí dle naší nabídky!
 • Třásňové šortky
 • Třásně a ostatní

  Třásně a ostatní

  Třásně a ostatní
  Třásně vždy byly, jsou a budou jedinečným a všemi tanečnicemi milovaným zvýrazňovačem tanečního pohybu a předně velmi originálním doplňkem každého tanečního oblečení. V našem e-shopu si lze třásně pořídit i samostatně, a tak si sami vyzkoušet možné způsoby jejich použití.
 • Klubová souprava
 • Třásňové taneční
 • Třásňové šaty
 • třásňové šortky
 • třásňové šaty
 • Suzi1
 • Natali3a
 • Třásňové taneční sukně zn. MI
  ! výběr z mnoha barev !
 • Třásňové šaty a sukně zn. MI
 • třásňové šortky KARIN
 • BELLA
  luxusní třásňové šaty zn. MI
 • vlnitá sukně SUZI1
 • šikmá třásňová sukně NATALI3